نامه ای به دوستانم برای اینکه بدانند
عشق را باید با هم بسازند

 

عشق را
بازی میکنم
بازی میکنی
بازی میکنیم

فکر مکنی برای این بازی قاعده ای است

چون کودکی هستی
که هنوز نمی دانی

این بازی بزرگان است

پس اگر همبازی میشوی
فراموش کردی بازی بزرگان است


اساسش چیست
توصیف ها زیاد است
اما دو یا سه تعریف دارم

خود نگریستن در آینه دیگران
فراموش کردن و دانستن سریع دنیا و خود
اندیشدن و به کلام آوردن
بازی عجیبی است
زندگی چنین است

 


دسته ها : شعر
دوشنبه هفتم 5 1387
X